Uncategorized

15 August 2019

วิธีการเลือกซื้อแผงโซลาร์เซลล์

วิธีการเลือกซื้อแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อให้ได้แผงโซลาร์เซลล์ที่มีคุณภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย มีวิธีการดังนี้ คือ 1. ราคา โดยส่วนใหญ่จะพิจารณาแผงโซลาร์เซลล์จากราคาบาทต่อวัตต์ (Baht/W) ว่าสูงหรือต่ำ ซึ่งถ้าหากแผงมีขนาดไม่ใหญ่ ราคาบาทต่อวัตต์จะสูงกว่าแผงที่มีขนาดใหญ่ เช่น ราคาบาทต่อวัตต์ของแผง 10 วัตต์ […]
15 August 2019

ระบบโซลาร์เซลล์ มี 3 แบบ ประกอบด้วยอะไรบ้าง?

ระบบของโซลาร์เซลล์ ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน แบ่งได้ดังนี้ 1. On-grid System ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ แบบออนกริด —- คือระบบโซลาร์เซลล์ที่เชื่อมต่อเข้ากับการไฟฟ้า (ไม่มีแบตเตอรี่) อุปกรณ์หลักประกอบด้วย แผงโซลาร์เซลล์และอินเวอร์เตอร์ออนกริด (inverter on […]
15 August 2019

ช่วงเวลาที่…ไม่มีแสงอาทิตย์ ระบบโซลาร์เซลล์สามารถใช้งานได้หรือไม่?

ระบบโซลาร์เซลล์ สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ในช่วงเวลากลางวันแต่ในเวลากลางคืน (หรือเวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์) จะไม่มีการผลิตพลังงานไฟฟ้า ดังนั้น ช่วงเวลาที่…ไม่มีแสงอาทิตย์ ระบบโซลาร์เซลล์สามารถใช้งานได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับระบบที่ติดตั้ง ประกอบด้วย 1. ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แบบอิสระ (Stand-alone system) ระบบโซลาร์เซลล์แบบอิสระ เป็นระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ […]
15 August 2019

กรณีที่ ไฟฟ้าดับ ระบบการทำงานของโซลาร์เซลล์ ยังสามารถใช้งานได้หรือไม่?

ในกรณีที่ระบบการทำงานของโซลาร์เซลล์เป็นแบบที่มีการเชื่อมต่อกับระบบของการไฟฟ้าหรือออนกริด (On-Grid) ในกรณีที่ไฟฟ้าดับ เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) จะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าในกรณีที่มีการซ่อมระบบ เพราะหากระบบไม่หยุดทำงาน ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบโซลาร์เซลล์ อาจจะย้อนเข้าระบบสายส่งและทำให้เกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติงานแก้ไขระบบไฟฟ้าได้
15 August 2019

การผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ในกรณีที่แสงแดดไม่เพียงพอ ระบบไฟจะตกหรือกระตุกหรือไม่?

ในกรณี ที่ระบบโซลาร์เซลล์มีการเชื่อมต่อกับระบบของการไฟฟ้าหรือออนกริด (On-Grid) และทำงานร่วมกับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า หากไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ผลิตได้ไม่มีเพียงพอต่อการใช้งาน ระบบจะดึงไฟฟ้าจากการไฟฟ้ามาใช้ จึงไม่เกิดไฟฟ้าตกหรือกระตุกเมื่อแสงแดดไม่เพียงพอ