KNOWLEDGE

15 August 2019

โซลาร์เซลล์ควรติดตั้งหันไปทางด้านใด

มุมและทิศในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ มีผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพในการรับพลังงานแสงอาทิตย์เพราะหากติดตั้งมุมที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้สูญเสียพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ ประเทศไทยมีภูมิประเทศอยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตร ทำให้ความเข้มแสงมีปริมาณที่สูงและได้รับปริมาณแสงแดดที่เข้มข้นเกือบทั้งปี จึงเหมาะแก่การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เป็นอย่างมาก แต่เนื่องจาก ประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งเหนือเส้นศูนย์สูตรขึ้นมาด้านบนดวงอาทิตย์ในประเทศไทยจะขึ้นจากทิศตะวันออก โดยอ้อมไปหาทางทิศใต้เสมอ ดังนั้นทิศที่เหมาะกับการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์จึงควรต้องติดตั้งแผงระนาบรับแสงให้หันไปทางด้านทิศใต้ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการในการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์
15 August 2019

การบำรุงรักษาระบบโซลาร์เซลล์ เพื่อยืดอายุการใช้งาน

โดยทั่วไปควรตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์หลัก ประกอบด้วย 1 การบำรุงรักษาแผงโซลาร์เซลล์ (Solar Panel) 1.1 ทำความสะอาดคราบสกปรกและฝุ่นที่เกาะบนแผงโซลาร์เซลล์ ด้วยการล้างด้วยน้ำสะอาดและเช็ดคราบสกปรกออก 1.2 ตรวจสภาพแผงโซลาร์เซลล์ ว่ายังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หรือไม่ หากพบสิ่งผิดปกติ เช่น รอยร้าว, […]
15 August 2019

หลังคาชนิดไหนบ้างที่สามารถติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปได้

หลังคาทุกประเภทสามารถติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ได้ แต่ก่อนติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) ต้องเช็คก่อนว่าหลังคาบ้านเหมาะสมหรือสามารถรองรับการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ได้หรือไม่ ซึ่งโดยปกติแล้ว ก่อนติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ บริษัทผู้ให้บริการติดตั้งจะให้ทีมวิศวกรเข้าตรวจสอบพื้นที่ในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เช่น ทิศทางของแสงแดด การถูกบังแสง รวมไปถึงโครงสร้างของหลังคาว่าสามารถรับแรงได้หรือไม่ เพื่อป้องกันหลังคาเสียหายจากการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อป บริษัทผู้ให้บริการจะหลีกเลี่ยงการเจาะหลังคา การติดตั้งแผงโซลาร์มีทั้งแบบสอด […]
btn2