1. เลือกสถานที่ติดตั้ง

2. ค่าไฟเฉลี่ยต่อเดือน

0
10,000,000

3. ช่วงเวลาที่ใช้ไฟ

50/50

4. คาดว่าจะติดตั้งโซลาร์เซลล์...เดือน

กรุณากรอกข้อมูลผู้ติดต่อ
กรุณาปักหมุดสถานที่ที่ต้องการติดตั้งโซลาร์เซลล์

ขยายแผนที่
btn2