KNOWLEDGE

15 August 2019

การผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ในระบบออนกริด (On-grid System) หมายความว่าอย่างไร?

ระบบออนกริด เป็นระบบที่รวมแหล่งจ่ายไฟมาจาก 2 แหล่ง แหล่งที่ 1 จากระบบสายส่งของการไฟฟ้า ซึ่งในประเทศไทยคือการไฟฟ้านครหลวง,ภูมิภาคและฝ่ายผลิตแหล่งที่ 2 จากแผงโซลาร์เซลล์ การผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ในระบบออนกริด มีขั้นตอนการการผลิตไฟฟ้า ดังนี้ แผงโซลาร์เซลล์จะแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (DC; […]
15 August 2019

การผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ในระบบออฟกริด (Off-grid System) หมายความว่าอย่างไร?

การผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ในระบบออฟกริด หรือ ระบบแสตนด์อโลน (Stand Alone System) หรือระบบแยกเดี่ยวเป็นระบบที่ผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ที่ไม่เชื่อมต่อเข้ากับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ในระบบออฟกริด เหมาะกับสถานที่ไม่มีไฟฟ้าหรือที่ไฟเข้าไม่ถึง ไม่คุ้มค่าต่อการเดินสายไฟ เข้ามาใช้เพราะมีต้นทุนสูง นอกจากนี้ ระบบออฟกริดยังสามารถทำได้โดยเสรี […]
15 August 2019

วิธีการเลือกซื้อแผงโซลาร์เซลล์

วิธีการเลือกซื้อแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อให้ได้แผงโซลาร์เซลล์ที่มีคุณภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย มีวิธีการดังนี้ คือ 1. ราคา โดยส่วนใหญ่จะพิจารณาแผงโซลาร์เซลล์จากราคาบาทต่อวัตต์ (Baht/W) ว่าสูงหรือต่ำ ซึ่งถ้าหากแผงมีขนาดไม่ใหญ่ ราคาบาทต่อวัตต์จะสูงกว่าแผงที่มีขนาดใหญ่ เช่น ราคาบาทต่อวัตต์ของแผง 10 วัตต์ […]
btn2