bangkoksync

15 August 2019

โซลาร์เซลล์ควรติดตั้งหันไปทางด้านใด

มุมและทิศในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ มีผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพในการรับพลังงานแสงอาทิตย์เพราะหากติดตั้งมุมที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้สูญเสียพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ ประเทศไทยมีภูมิประเทศอยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตร ทำให้ความเข้มแสงมีปริมาณที่สูงและได้รับปริมาณแสงแดดที่เข้มข้นเกือบทั้งปี จึงเหมาะแก่การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เป็นอย่างมาก แต่เนื่องจาก ประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งเหนือเส้นศูนย์สูตรขึ้นมาด้านบนดวงอาทิตย์ในประเทศไทยจะขึ้นจากทิศตะวันออก โดยอ้อมไปหาทางทิศใต้เสมอ ดังนั้นทิศที่เหมาะกับการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์จึงควรต้องติดตั้งแผงระนาบรับแสงให้หันไปทางด้านทิศใต้ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการในการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์
15 August 2019

การบำรุงรักษาระบบโซลาร์เซลล์ เพื่อยืดอายุการใช้งาน

โดยทั่วไปควรตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์หลัก ประกอบด้วย 1 การบำรุงรักษาแผงโซลาร์เซลล์ (Solar Panel) 1.1 ทำความสะอาดคราบสกปรกและฝุ่นที่เกาะบนแผงโซลาร์เซลล์ ด้วยการล้างด้วยน้ำสะอาดและเช็ดคราบสกปรกออก 1.2 ตรวจสภาพแผงโซลาร์เซลล์ ว่ายังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หรือไม่ หากพบสิ่งผิดปกติ เช่น รอยร้าว, […]
15 August 2019

หลังคาชนิดไหนบ้างที่สามารถติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปได้

หลังคาทุกประเภทสามารถติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ได้ แต่ก่อนติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) ต้องเช็คก่อนว่าหลังคาบ้านเหมาะสมหรือสามารถรองรับการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ได้หรือไม่ ซึ่งโดยปกติแล้ว ก่อนติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ บริษัทผู้ให้บริการติดตั้งจะให้ทีมวิศวกรเข้าตรวจสอบพื้นที่ในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เช่น ทิศทางของแสงแดด การถูกบังแสง รวมไปถึงโครงสร้างของหลังคาว่าสามารถรับแรงได้หรือไม่ เพื่อป้องกันหลังคาเสียหายจากการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อป บริษัทผู้ให้บริการจะหลีกเลี่ยงการเจาะหลังคา การติดตั้งแผงโซลาร์มีทั้งแบบสอด […]
15 August 2019

การผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ในระบบออนกริด (On-grid System) หมายความว่าอย่างไร?

ระบบออนกริด เป็นระบบที่รวมแหล่งจ่ายไฟมาจาก 2 แหล่ง แหล่งที่ 1 จากระบบสายส่งของการไฟฟ้า ซึ่งในประเทศไทยคือการไฟฟ้านครหลวง,ภูมิภาคและฝ่ายผลิตแหล่งที่ 2 จากแผงโซลาร์เซลล์ การผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ในระบบออนกริด มีขั้นตอนการการผลิตไฟฟ้า ดังนี้ แผงโซลาร์เซลล์จะแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (DC; […]
15 August 2019

การผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ในระบบออฟกริด (Off-grid System) หมายความว่าอย่างไร?

การผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ในระบบออฟกริด หรือ ระบบแสตนด์อโลน (Stand Alone System) หรือระบบแยกเดี่ยวเป็นระบบที่ผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ที่ไม่เชื่อมต่อเข้ากับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ในระบบออฟกริด เหมาะกับสถานที่ไม่มีไฟฟ้าหรือที่ไฟเข้าไม่ถึง ไม่คุ้มค่าต่อการเดินสายไฟ เข้ามาใช้เพราะมีต้นทุนสูง นอกจากนี้ ระบบออฟกริดยังสามารถทำได้โดยเสรี […]