โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 12.48 kWp

โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 9.60 kWp
9 August 2019
โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 9.54 kWp
9 August 2019

รายละเอียดโครงการ

ชนิดแผงโซลาร์เซลล์ : รุ่น Glass-Glass จำนวน 24แผง
ขนาดกำลังการผลิต : 260 วัตต์ต่อแผง
ขนาดติดตั้ง : 1.66 ตารางเมตรต่อแผง
ขนาดพื้นที่ติดตั้งรวม : 40 ตารางเมตร
ชนิด Inverter : 5.5 กิโลวัตต์