ช่วงเวลาที่…ไม่มีแสงอาทิตย์ ระบบโซลาร์เซลล์สามารถใช้งานได้หรือไม่?

กรณีที่ ไฟฟ้าดับ ระบบการทำงานของโซลาร์เซลล์ ยังสามารถใช้งานได้หรือไม่?
15 August 2019
ระบบโซลาร์เซลล์ มี 3 แบบ ประกอบด้วยอะไรบ้าง?
15 August 2019

ช่วงเวลาที่…ไม่มีแสงอาทิตย์ ระบบโซลาร์เซลล์สามารถใช้งานได้หรือไม่?

ระบบโซลาร์เซลล์ สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ในช่วงเวลากลางวันแต่ในเวลากลางคืน (หรือเวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์) จะไม่มีการผลิตพลังงานไฟฟ้า

ดังนั้น ช่วงเวลาที่…ไม่มีแสงอาทิตย์ ระบบโซลาร์เซลล์สามารถใช้งานได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับระบบที่ติดตั้ง ประกอบด้วย

1. ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แบบอิสระ (Stand-alone system) ระบบโซลาร์เซลล์แบบอิสระ เป็นระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ โดยมีการประจุพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่ ดังนั้น ในช่วงที่ไม่มีแสงอาทิตย์ จึงสามารถนำพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่มาใช้ได้

2. ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แบบต่อเชื่อมกับสายส่งการไฟฟ้า (Grid connected system) ระบบโซลาร์เซลล์แบบต่อเชื่อมกับสายส่งการไฟฟ้า เป็นระบบที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในเวลากลางวันและใช้ไฟฟ้าทันที ส่วนเวลากลางคืน (หรือเวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์) จะใช้พลังงานไฟฟ้าจากสายส่งการไฟฟ้า ถ้าหากต้องการนำพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้ในเวลากลางคืนด้วย จะต้องมีการเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไฟฟ้าด้วย แต่ปัจจุบันยังไม่เป็นที่นิยม เนื่องจาก แบตเตอรี่มีค่าใช้จ่ายสูง