การผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ในระบบออนกริด (On-grid System) หมายความว่าอย่างไร?

การผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ในระบบออฟกริด (Off-grid System) หมายความว่าอย่างไร?
15 August 2019
หลังคาชนิดไหนบ้างที่สามารถติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปได้
15 August 2019

การผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ในระบบออนกริด (On-grid System) หมายความว่าอย่างไร?

ระบบออนกริด เป็นระบบที่รวมแหล่งจ่ายไฟมาจาก 2 แหล่ง

แหล่งที่ 1 จากระบบสายส่งของการไฟฟ้า ซึ่งในประเทศไทยคือการไฟฟ้านครหลวง,ภูมิภาคและฝ่ายผลิต
แหล่งที่ 2 จากแผงโซลาร์เซลล์

การผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ในระบบออนกริด มีขั้นตอนการการผลิตไฟฟ้า ดังนี้

  1. แผงโซลาร์เซลล์จะแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (DC; direct current)
  2. หลังจากนั้นจะแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC ; alternating current) โดยผ่านเครื่องแปลงกระแสไฟ (Grid Tie Inverter)
  3. เมื่อแปลงพลังงานไฟฟ้าจากกระแสตรงเป็นกระแสสลับแล้ว จะต่อรวมเข้ากับระบบสายส่งของการไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้าไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยลดค่าไฟฟ้าทั้งในภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม
  4. ในกรณีที่ ไฟฟ้าที่ผลิตจากระบบโซลาร์เซลล์ ไม่เพียงพอต่อการงานอุปกรณ์ควบคุมจะนำไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายไฟของการไฟฟ้ามาใช้งานทดแทน