อุณหภูมิของแผงโซลาร์เซลล์ มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าหรือไม่?

3 ปัจจัยหลัก ช่วยตัดสินใจติดตั้ง SOLAR CELL
14 August 2019
การสูญเสียในระบบในระบบโซลาร์เซลล์ คืออะไร?
14 August 2019

อุณหภูมิของแผงโซลาร์เซลล์ มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าหรือไม่?

กระแสไฟ (Current) จะไม่แปรตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป ในขณะที่แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) จะลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วทุกๆ 1 องศาที่เพิ่มขึ้น จะทำให้แรงดันไฟฟ้าลดลง 0.5%

ในกรณีของแผงโซลาร์เซลล์ มาตรฐานที่ใช้กำหนดประสิทธิภาพของแผงแสงอาทิตย์ คือ ณ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เช่น

กำหนดไว้ว่าแผงแสงอาทิตย์มีแรงดันไฟฟ้าที่วงจรเปิด (Open Circuit Voltage หรือ V oc) ที่ 21 โวลต์ ณ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส  หมายความว่า แรงดันไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงแสงอาทิตย์ เมื่อยังไม่ได้ต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้า ณ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส จะเท่ากับ 21 โวลต์

ถ้าอุณหภูมิสูงกว่า 25 องศาเซลเซียส  เช่น อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส จะทำให้แรงดันไฟฟ้าของแผงแสงอาทิตย์ลดลง 2.5% (0.5% x 5 องศาเซลเซียส) นั่นคือ แรงดันของแผงแสงอาทิตย์ที่ V oc จะลดลง 0.525 โวลต์ (21 โวลต์ x 2.5%) เหลือเพียง 20.475 โวลต์ (21 โวลต์ – 0.525 โวลต์)

สรุปได้ว่า เมื่ออุณหภูมิของแผงโซลาร์เซลล์สูงขึ้น แรงดันไฟฟ้าจะลดลง ซึ่งมีผลทำประสิทธิภาพการผลิตกำลังไฟฟ้าสูงสุดของแผงโซลาร์เซลล์ลดลงด้วย

จากข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น ก่อนที่จะเลือกใช้แผงโซลาร์เซลล์ จะต้องคำนึงถึงคุณสมบัติของแผงที่ระบุไว้ในแผงแต่ละชนิดด้วยว่า ใช้มาตรฐานอะไร หรือมาตรฐานที่ใช้วัดแตกต่างกันหรือไม่

ดังนั้น การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนพื้นที่ใช้งานจริง  จะต้องคำนวณค่าต่างที่แปรเปลี่ยนตามการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิตามไปด้วย